Revizije poslovanja

REVIZIJA FINANSIJSKOG POSLOVANJA

Reviziju finansijskog poslovanja vrši nezavisno društvo EXPERT d.o.o. certificirano u skladu sa zakonom. Revizija se vrši u skladu sa međunarodnim standardima.

Revizija finansijskog poslovanja obuhvata:
• Bilans stanja
• Bilans uspjeha
• Izvještaj o promjenama u kapitalu
• Izvještaj o novčanim tokovima
• Ispitivanje usklađenosti izvršene raspodjele naknada nosiocima prava

Revizorska mišljenja:

REVIZIJA PODUDARNOSTI RADA U SKLADU SA ZAKONIMA

Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH", br. 63/10) je stupio na snagu 11.08.2010.godine.

Ovaj zakon propisuje obavezu pribavljanja nezavisnog revizorskog izvještaja o usklađenosti poslovanja sa zakonima koji uređuju oblast autorskog i srodnih prava u roku od 6 mjeseci od završetka poslovne godine, kao i obavezu dostavljanja revizorskog izvještaja Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji vrši ex officio nadzor po članu 12. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

Nezavisna revizija podudarnosti obuhvata sljedeća pitanja:
• Da li se poslovi obavljaju u skladu sa zakonima koji uređuju oblast autorskog i srodnih prava
• Da li se poslovanje vodi na neprofitnom principu
• Da li se pridržava međunarodnih i opšteprihvaćenih pravila, standarda i načela koji se primjenjuju u praksi kolektivnog ostvarivanja prava, a osobito onih koji se odnose na stručne službe
• Pravilnost i tačnost obračuna i raspodjele naknada domaćim i stranim društvima, u skladu s opštim aktima i sa sklopljenim ugovorima.

Nezavisni revizorski izvještaji: