Ovlaštenja

Ostvarivanje i zaštitu autorskih prava vršimo po najvišim međunarodnim standardima.

Naglašava se da individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava ne vršimo putem punomoći, već isključivo putem ugovora zaključenih u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom.

Po zaključenim ugovorima sa stranim društvima o uzajamnom zastupanju mi jedini u Bosni i Hercegovini imamo ovlaštenje za više od 2 miliona autora, čiji repertoar je veći od 59 miliona djela. Putem ovih ugovora autori iz Bosne i Hercegovine koji su nas ovlastili uživaju zaštitu u svakoj od zemalja koja je pokrivena ugovorom. Potvrde naših navoda možete provjeriti ovdje.

U Bosni i Hercegovini imamo zaključene ugovore sa strukovnim udruženjima čiji su članovi po svojoj profesiji autori sa područja književnosti, nauke i umjetnosti koji su ovlastili svoja udruženja na zaključenje ugovora sa nama, a u potvrde naših navoda možete se sami uvjeriti.

Imamo zaključene i ugovore za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova.

Za repertoar muzičkih djela sa riječima i bez riječi koji je povjeren Udruženju "Sine Qua Non" za kolektivno ostvarivanje i zaštitu autorskih i srodnih prava ovdje vam dajemo na uvid zaključene ugovore.


Što se tiče zaštite, sva prava koja su na nas prenesena putem ugovora, ostvarujemo i štitimo u skladu sa važećim zakonima.

U Zakonu o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik BiH", br. 63/10) je propisano:

"Član 66.
(Legitimacija)

(1) Prava koja ovaj zakon daje autoru, uključivši pravo ostvarivanja sudske zaštite, pripadaju drugom nosiocu autorskog prava u obimu u kojem su zakonom ili pravnim poslom prenesena na njega, ako ovim zakonom nije određeno drugačije.

(2) Aktivna legitimacija za ostvarivanje zaštite prava svojih članova, prema ovom zakonu, u sudskim i drugim službenim postupcima pripada i kolektivnim organizacijama, sindikalnim organizacijama i profesionalnim udruženjima osnovanim radi zaštite autorskih i srodnih prava."

U Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH", br. 63/10) je propisano:

"Član 1.

(2) Ovaj zakon primjenjuje se zajedno sa zakonom kojim se uređuju autorsko pravo i srodna prava u Bosni i Hercegovini. Odredbe ovog zakona ni na koji način ne utiču na prava priznata zakonom kojim se uređuju autorsko pravo i srodna prava u Bosni i Hercegovini."