FAQ

Šta je intelektualno vlasništvo?
Intelektualno vlasništvo je zajednički naziv za dvije obimne pravne discipline koje štite nosioce prava na predmetima zaštite intelektualnog vlasništva.

U jednu pravnu disciplinu spadaju autorsko pravo i srodna prava, a u drugu pravnu disciplinu spada industrijsko vlasništvo (patenti, žigovi, geografske oznake porjekla, industrijski dizajn...)
Šta je autorsko pravo?
Autorsko pravo je privatno i isključivo pravo one osobe koja je svojim intelektualnim radom stvorila neko orginalno književno, naučno ili umjetničko djelo.

Autorsko pravo je i skup pravnih normi koje regulišu odnose u vezi sa autorskim djelom.
Autorskim pravom se uređuju i štite orginalne individualne duhovne tvorevine iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti nastale kao proizvod intelektualnog rada, bez obzira na vrstu, način ili oblik izražavanja.
Šta su srodna prava?
Prava srodna autorskom pravu su ona prava koja imaju poseban predmet zaštite u vezana za autorska djela i u njih spadaju: prava umjetnika izvođača na izvedbu, prava proizvođača fonograma na fonogram, prava radiodifuznih organizacija na njihovu emisiju, prava proizvođača videograma na videogram, prava proizvođača baza podataka.

Zaštita srodnih prava ni na koji način ne utiče na zaštitu autorskog prava.
Šta je predmet zaštite autorskih prava?
Predmet zaštite je autorsko djelo.

Ako dva ili više autora spoje svoja djela radi zajedničkog iskorištavanja, svaki od njih ima autorsko pravo na svom dijelu. Odnosi između autora spojenih djela uređuju se međusobnim ugovorom.

U autorska djela naročito spadaju:

• pisana djela (književni tekstovi, studije, priručnici, članci i ostali napisi, kao i kompjuterski programi),
• govorna djela (govori, predavanja, propovijedi i druga djela iste prirode),
• dramska, dramsko-muzička i lutkarska djela,
• koreografska i pantomimska djela,
• muzička djela s riječima ili bez riječi,
• audiovizuelna djela (filmska djela i djela stvorena na način sličan filmskom stvaranju),
• djela likovnih umjetnosti (crteži, slike, grafike, kipovi i druga djela iste prirode),
• djela arhitekture (skice, planovi, nacrti i izgraĎeni objekti),
• djela svih grana primijenjenih umjetnosti, grafičkog i industrijskog oblikovanja,
• fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,
• kartografska djela,
• prezentacije naučne, obrazovne ili tehničke prirode (tehničke skice, planovi, grafikoni, formulari, ekspertize, nalazi vještaka, prezentacije u plastičnom obliku i druga djela iste prirode).

Autorskim djelom smatraju se i zbirke autorskih djela ili druge građe (enciklopedije, zbornici, antologije, zbirke narodnih književnih i umjetničkih tvorevina, zbirke dokumenata, zbirke sudskih odluka, baze podataka i slično) koje, s obzirom na izbor, raspored ili način izlaganja svog sadržaja, predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.
Šta ne uživa autorsku zaštitu?
Autorskopravno nisu zaštićeni:
• ideje, koncepti, postupci, radne metode, matematičke operacije, načela ili otkrića,
• službeni tekstovi iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva (zakoni, uredbe, odluke, izvještaji, zapisnici, sudske odluke i slično),
• politički govori i govori održani tokom sudskih rasprava,
• dnevne vijesti ili razne informacije, koje imaju karakter kratke vijesti sadržane u obavještenju za štampu,
• narodne književne i umjetničke tvorevine.

Prevodi službenih tekstova i govora naprijed navedenih autorskopravno su zaštićeni, osim ako su prevodi objavljeni kao službeni tekstovi.
Ko se smatra autorom?
Autor je fizičko lice čije ime ili pseudonim je istaknuto na djelu, dok se ne dokaže suprotno.
Ko se smatra koautorom?
Koautorom se smatra lice koje je u saradnji sa dva ili više lica na temelju koautorskog ugovora stvorio autorsko djelo kao nedjeljivu cjelinu, pa time svim koautorima pripada nedjeljivo autorsko pravo.

Udio pojedinog koautora određuje se srazmjerno stvarnom doprinosu koji je svaki od koautora dao u stvaranju djela.

Odluku o korištenju autorskog djela donose zajedno svi koautori.
Ko je nosilac autorskih prava?
Isključivi nosilac autorskog prava je autor.

Drugo lice može biti nosilac autorskih imovinskih prava samo ako mu je autor svoja imovinskopravna ovlaštenja prenio putem ugovora ili ako je to zakonom drugačije propisano kao što je npr. slučaj za komjuterske programe gdje je nosilac prava poslodavac ili naručitelj komjuterskog programa.

Nakon smrti autora nosilac imovinskih prava na autorska djela su nasljednici autora.
Koliko traju autorska prava?
Autorska imovinska prava traju za života autora i 70 godina po njegovoj smrti.

Ako autorsko pravo zajednički pripada koautorima, rok zaštite se računa od smrti koautora koji je posljednji umro.

Autorsko pravo na kolektivnim djelima traje 70 godina od dana zakonitog objavljivanja djela.

Rok zaštite za djela koja se objavljuju u nastavcima računa se od dana zakonitog objavljivanja djela za svaki od dijelova posebno.
Šta je autorizacija?
Autorizacija je pribavljanje dozvole od autora za korištenje autorskog djela.
Šta je zaštita autorskih prava?
Zaštita autorskih prava je poduzimanje mjera kako ne bi došlo do povrede autorskih prava, a kod učinjene povrede korištenje pravnih sredstava radi naknade počinjenih šteta i sankcionisanja povreda.
Šta je piratstvo?
Piratstvo je svako nedozvoljeno korištenje autorskih djela što je krivično djelo.

Piratstvo je sticanje ekonomske koristi bez ulaganja.

Piratstvo po svojoj pravnoj prirodi predstavlja nedopuštenu, protuzakonitu tržišnu konkurenciju koja nastaje povredom autorskih imovinskih prava.
Šta je plagijat?
Plagijat je autorsko djelo potpisano od osobe koja nije stvorila to djelo.

Osoba koja pod svojim imenom ili pod imenom drugoga, objavi, prikaže, izvede, prenese ili na drugi način saopći javnosti tuđe djelo koje se u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine smatra autorskim djelom ili dozvoli da se to učini, čini krivično djelo.
Šta znači simbol ©?
Simbolom © se označava nosilac autorskih prava i ograničenja koja postoje u vezi korištenja autorskih djela.